Teamcoaching

Verloopt de communicatie niet goed in je team? Worden resultaten niet behaald en worden afspraken niet nagekomen? Nemen mensen geen verantwoordelijkheid? Is er sprake van een wij-zij cultuur of sprake van ander gedoe in je team?

Samenwerken met collega’s in je team, met andere disciplines in je organisatie of met zorgvragers en hun familie kan best ingewikkeld zijn. Vanuit een systemisch perspectief helpen we professionals om anders te kijken naar samenwerking op team en organisatieniveau.

Onze rugzak is gevuld met verschillende modellen en werkvormen die inzetbaar zijn binnen teamcoachingsvragen. De hoofdmethodieken die ten grondslag liggen aan ons werk zijn, de systeemtheorie   en Deep Democracy. Onze aanpak is zeer toepasbaar gebleken in o.a. de zorg, de hulpverlening, het sociaaldomein en het onderwijs.

De systeemtheorie en Deep Democracy gaan beiden over het voeren van het goede gesprek, kijken naar het geheel en aandacht voor onderlinge relaties. Beide  gaan ervan uit dat je door uitzoomen meer ziet dan door inzoomen. Binnen zowel systeemgericht werken al Deep Democracy is het faciliteren van het gesprek belangrijk.  Alles wat niet gezegd wordt, gaat zich op andere wijze uiten. Waardoor samenwerken moeilijker wordt en besluitvorming trager wordt.
Studio Familiezorg combineert beide theoriën (én meer) in hun teamcoachingstrajecten. Door het beste van verschillende theorien of methodieken te combineren, kunnen we in gezamenlijkheid met een team duiden waarom de teamsamenwerking niet goed verloopt en handvatten geven hoe het anders kan.

Om te weten waar je heen gaat is het systemisch gezien belangrijk om ook aandacht te hebben voor waar je vandaan komt. Daarom eerst een stukje geschiedenis.

Geschiedenis Deep Democracy

De Amerikaanse psycholoog en fysicus Arnold Mindell sprak in 1988 als eerste over Deep Democracy, waarbij hij doelde op het besef dat positieve en duurzame veranderingen alleen ontstaan wanneer we naast de feiten en cijfers ook onze diepste emoties meenemen in onze overwegingen. (Mindell, 2002)

De wijze waarop mensen werken vanuit de theorieën van Mindell is verschillend, maar de uitgangspunten zijn gelijk. Myrna Lewis is een van de personen die met Deep Democracy in groepen is gaan werken. Zij ontwikkelde, samen met haar man Greg, een methode die uniek is in haar eenvoud en een praktische leidraad biedt om met de onderstroom in groepen te gaan werken. In Nederland is corporate antropoloog Jitske Kramer een bekende instructeur en ambassadeur van de methode Deep Democracy. Zij is schrijfster van het boek: Deep Democracy, de wijsheid van de minderheid.

In onze werkwijze maken we dankbaar gebruik van de Lewis Methode, aangevuld met de wijsheid van Jitske Kramer. Daarnaast pakken we ook de ruimte om onze (eigen) wijsheid toe te voegen.

Deep Democracy en teamsamenwerking

De focus in Deep Democracy ligt op verbinding, goede relaties en ruimte voor de ander. Deep Democracy gaat over het voeren van écht goede gesprekken, waarin vrijmoedig wordt gesproken en openhartig naar elkaar wordt geluisterd. Deep Democracy heeft als kern dat besluiten en gesprekken verrijkt worden als iedereen die meebeslist gehoord wordt. Ieder groepslid neemt wijsheid mee, in de vorm van ervaring, expertise, vaardigheden, kennis en perspectieven op de werkelijkheid. Als de groep dat met elkaar deelt, beschikken ze samen over veel meer wijsheid dan ieder afzonderlijk. Naarmate ze die gedeelde wijsheid als groep beter benutten, des te beter gaat de groep functioneren. Tegenstellingen worden niet gezien als belemmering, maar vormen de start van een creatief proces. Om dit te bereiken is het belangrijk dat verschillen veilig besproken kunnen worden. Deep Democracy geeft concrete tools hoe je verschillen kan benutten door in verbinding een conflict aan te gaan, met als doel, om van elkaar te leren én de onderlinge relatie te verbeteren. Harmonie is niet de afwezigheid van conflict maar juist het goed omgaan hiermee.

Familiezorg en teamsamenwerking

Familiezorg is ontwikkeld om families in zorgsituaties dusdanig te begeleiden zodat alles en iedereen een stem krijgt, waardoor een gelijkwaardige samenwerking tussen familie, zorgvrager en professional gerealiseerd kan worden. Familiezorg is gebaseerd op de systeemtheorie. De systeemtheorie geeft een verklaring waarom mensen doen wat ze doen, door niet naar het individu te kijken, maar naar de context en de onderlinge relaties. Wanneer je met de bril Familiezorg naar samenwerking binnen teams en organisaties kijkt, zie je veel overeenkomsten tussen de dynamiek in families en de dynamiek in organisaties.

Zowel in families als in teams en organisaties:

  • heeft één verandering zowel invloed op alle betrokkenen individueel als op het geheel
  • helpt het als rollen en posities voor iedereen helder en passend zijn
  • is balans in geven en ontvangen belangrijk
  • bestaan er ongeschreven regels
  • bestaat het risico op het ontstaan van het zondebokmechanisme
  • speelt loyaliteit een rol in de onderlinge relaties en samenwerking
  • is ‘erbij horen’ een fundamenteel verlangen
  • zegt de (levens)fase iets over de mogelijkheden en onmogelijkheden
  • speelt rangorde (hiërarchie) een rol
  • is open communicatie onontbeerlijk om in gezamenlijkheid het goede doen

Thema’s die in een teamcoachingstraject vanuit Studio Familiezorg aan bod kunnen komen zijn:

wij-zij denken

gezamenlijkheid

communicatiestijlen

aanspreken en afspreken

sabotage gedrag

formeel en informeel leiderschap

onderstroom en bovenstroom

patronen die je met elkaar in stand houdt

openhartig luisteren, vrijmoedig spreken

eigenaarschap

weerstand

geschreven en ongeschreven regels

roltheorie (incl. zondebok en patiëntrol)

ontschuldigen

ranking/hiërarchie

systemisch kijken

neutraliteit

geven en ontvangen

de afwijkende stem

ontmoeting van mens tot mens

toxics

taken en verantwoordelijkheden

verwarrende communicatie

feitelijke afspraken vs intentie afspraken

insluiten en uitsluiten

vragen stellen

polariteiten

wensen en verwachtingen

conflict in verbinding

kernwaarden

besluitvorming

gelijkwaardigheid

compassie

onderhandelen

 

This image for Image Layouts addon
Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering

Studio Familiezorg

Samenwerkingsverband tussen:

Yvonne van de Sande
Training | advies | Coaching & Mediation
Telefoon: 06-15431765
KvK: 85355887
Yvonne@studiofamiliezorg.nl

&

Iris @ Studio Familiezorg
Training | Advies | Coaching | Zorg & Maatschappelijke dienstverlening
Telefoon: 06-11145426
KvK: 85726281
Iris@studiofamiliezorg.nl